ค่ารักษาพยาบาล (n.)

Medical service

แปลแบบเข้าใจง่าย

ค่ารักษาพยาบาล คือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการรักษาพยาบาล เช่น ค่าบริการทางการแพทย์ ค่าตรวจวินิจฉัยโรค ตลอดระยะเวลาที่เข้ารับการรักษาพยาบาล เป็นต้น ความหมายของคำว่า ค่ารักษาพยาบาล อาจขึ้นอยู่กับข้อกำหนดและรายละเอียดความคุ้มครองของแต่ละแบบประกัน ซึ่งส่งผลต่อการพิจารณาจ่ายค่าสินไหมทดแทน

ตัวอย่างเหตุการณ์

แมนนี่มีอาการปวดหัว จึงไปพบแพทย์เพื่อรักษาในโรงพยาบาลในเครือบริษัทประกันของเขา จากนั้นเรนนี่ได้เข้าห้องตรวจและแพทย์ได้วินิจฉัยว่าเรนนี่มีอาการปวดไมเกรนจึงสั่งจ่ายยาตามอาการ เรนนี่สำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาลก่อน และกลับไปพักผ่อนที่บ้าน พออาการดีขึ้นแล้วค่อยทำเรื่องขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลคืนจากบริษัทประกันในภายหลัง ตามวงเงินค่ารักษาพยาบาลที่แบบประกันกำหนด

ภาษากฎหมาย

ค่ารักษาพยาบาลของผู้เอาประกันภัยที่เกิดขึ้นจากการเจ็บป่วยจากโรคภัย หรือการบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ โดยมีการคุ้มครองผลประโยชน์ในการรักษาพยาบาล ดังนี้
1. ผลประโยชน์ชดเชยสำหรับผู้ป่วยภายใน (IPD)
2. ผลประโยชน์ชดเชยสำหรับผู้ป่วยนอก (OPD)
3. ผลประโยชน์เพิ่มเติมอื่นๆ/เอกสารแนบท้าย

ข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

คำที่คนมักค้นหา
#ค่ารักษาพยาบาล #ค่ารักษา #ค่าบริการทางการแพทย์

Loading...
Loading...
Loading...
รอสักครู่