ข้อจำกัดความรับผิดของบริษัท (Disclaimer)

ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า เว็บไซต์นี้เป็นเพียงการให้บริการ รวบรวมข้อมูล ความรู้ รวมทั้งเป็นพื้นที่แสดงความคิดเห็น หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างผู้ใช้บริการด้วยกันเท่านั้น โดยบรรดาข้อมูลบางส่วนที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้ เป็นข้อความที่เขียนหรือทำขึ้นโดยบุคคลภายนอกหรือผู้ใช้ซึ่งไม่เกี่ยวข้องและอยู่เหนือความควบคุมของบริษัท บริษัทไม่มีความรับผิดใด ๆ ที่เกิดจากเนื้อหาหรือข้อความดังกล่าวและผู้ใช้บริการขอสละสิทธิในการเรียกร้องให้บริษัทรับผิดใด ๆ จากความเสียหาย

ข้อยกเว้นความรับผิดของบริษัทดังกล่าวนี้ ให้รวมไปถึงความผิดพลาดจากการให้บริการข้อมูล และหรือบทความ การรับส่งข้อมูล หรือการกระทำการใด ๆ ของบริษัทพันธมิตรทางธุรกิจของบริษัท หรือผู้ใช้บริการอินเตอร์เน็ทอื่น ๆ
Loading...
Loading...
Loading...
รอสักครู่