ประกันชีวิต (n.)

Life Assurance

แปลแบบเข้าใจง่าย

การประกันความเสี่ยงในกรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพถาวรหรือครบระยะเวลาตามสัญญา บริษัทประกันจะจ่ายเงินตามสัญญาที่ระบุไว้ ให้แก่ผู้เอาประกันภัยเมื่อมีอายุครบสัญญา หรือให้ผู้รับประโยชน์ตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์

ตัวอย่างเหตุการณ์

คุณแม่เรนนี่ได้ทำประกันชีวิตทุนประกันชีวิต 5 ล้านบาท คุ้มครองจนถึงอายุ 99 ปี โดยที่ใส่ชื่อผู้รับผลประโยชน์เป็นชื่อของเรนนี่ คุณแม่ได้จ่ายเบี้ยต่อายุประกันสม่ำเสมอ ต่อมาเมือคุณแม่อายุได้ 70ปี ได้ประสบอุบัติเหตุเสียชีวิต เรนนี่ได้รับเงิน 5 ล้านบาท ตามสัญญาที่ทำไว้จากบริษัทประกัน

ภาษากฎหมาย

การชดเชยรายได้ที่ต้องสูญเสียไปอันเนื่องมาจากความตาย ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงหรือชราภาพ โดยบริษัทประกันชีวิตจะจ่ายเงินตามจำนวนที่ระบุไว้ให้แก่ผู้เอาประกันภัย หรือผู้รับประโยชน์ ตามที่กำหนดไว้ในกรมธรรม์ประกันชีวิตตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 861 ประกอบกับมาตรา 889

ข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

คำที่คนมักค้นหา
#ประกันคุ้มครองชีวิต # ประกันคุ้มครองเวลาเสียชีวิต #ประกันชีวิต เปรียบเทียบ

Loading...
Loading...
Loading...
รอสักครู่