ผู้รับผลประโยชน์ (n.)

Beneficiary

แปลแบบเข้าใจง่าย

บุคคลที่ถูกระบุไว้ในกรมธรรม์ ว่าจะเป็นผู้ได้รับเงินประกันตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในสัญญา โดยเราสามารถเลือกผู้รับประโยชน์ได้หลายคน และสามารถกำหนดสัดส่วนที่ได้รับในอัตราส่วนที่ต่างกันก็ได้ ส่วนมากมักเป็นบุตร คู่สมรส หรือพ่อแม่

ตัวอย่างเหตุการณ์

เรนนี่ซื้อประกันชีวิต ทุนประกันชีวิต 1 ล้านบาท ในสัญญาเรนนี่ระบุให้มีผู้รับผลประโยชน์ 2 คน
1.นางรื่นรมย์ (คุณแม่) รับผลประโยชน์ : 80%
2.นายสายฟ้า (น้องชาย) รับผลประโยชน์ : 20%

ต่อมาเรนนี่เสียชีวิตลง บริษัทประกันจะจ่ายเงินตามที่ระบุไว้ในสัญญา โดยจ่ายให้
1. นางรื่นรมย์ 800,000 บาท
2. นายสายฟ้า 200,000 บาท

ภาษากฎหมาย

เป็นบุคคลที่ถูกระบุไว้ในเอกสารกรมธรรม์ประกันภัย ให้เป็นผู้ได้รับค่าสินไหมทดแทน ซึ่งผู้รับผลประโยชน์สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความต้องการของผู้เอาประกันภัย

ข้อมูลจาก สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)

คำที่คนมักค้นหา
#ผู้เอาประโยชน์ #ผู้รับประโยชน์ #ผู้ที่ได้ผลประโยชน์ #benefit

Loading...
Loading...
Loading...
รอสักครู่