โรคร้ายแรง (n.)

CI (Critical illness)

แปลแบบเข้าใจง่าย

โรคที่เป็นอันตรายถึงชีวิต มีอัตราการเป็นได้สูง เช่น มะเร็ง หัวใจ ฯลฯ หรือทำให้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ / ทำได้ยาก โดยจะมีระบุนิยามของโรคร้ายแรงอย่างเป็นทางการทั้งหมด 50 โรค จากสมาคมประกันชีวิตไทย ดังนี้ คลิก

ตัวอย่างเหตุการณ์

คุณแม่ของเรนนี่เป็นโรคอัลไซเมอร์ เมื่อหมอวินิจฉัยว่าเป็นโรคอัลไซเมอร์ซึ่งระบุในแบบประกันโรคร้ายแรงที่เรนนี่ทำไว้ให้คุณแม่แล้ว จึงนำไปเบิกเคลมประกัน เพื่อใช้เป็นค่ารักษาและดูแลคุณแม่ต่อไป

ภาษากฎหมาย

มีกรอบแนวทางปฎิบัติการกำหนดคำนิยามโรคร้ายแรง 3 หัวข้อ
1) การปฎิบัติกิจวัตรประจำวัน หมายความว่า ความสามารถในการปฏิบัติภารกิจหลักประจำวันของคนปกติ 6
กิจกรรม ได้แก่ความสามารถในการเคลื่อนย้าย, การเดินหรือเคลื่อนที่, การแต่งกาย, การอาบน้ำชำระร่างกาย, การรับประทานอาหาร และการขับถ่าย ซึ่งเป็นเกณฑ์ทางการแพทย์ในการประเมินผู้ป่วยที่ไม่สามารถปฏิบัติภารกิจดังกล่าวได้

2) การจัดระดับความผิดปกติของหัวใจของ New York Heart Association (NYHA) Classification of
Cardiac Impairment หมายความว่า เกณฑ์การจัดระดับความผิดปกติของหัวใจ โดยอ้างอิงจาก New York
Heart Association จากสหรัฐอเมริกา ซึ่งใช้เป็นมาตรฐานสำหรับการประเมินความผิดปกติของหัวใจเมื่อเทียบกับความสามารถในการมีกิจกรรมประจำวันต่าง ๆ 4 ระดับ

3) คำนิยามโรคร้ายแรง 50 โรค จากสมาคมประกันชีวิตไทย คลิก

คำที่คนมักค้นหา
#โรคร้ายแรง #Critical illness #CI

Loading...
Loading...
Loading...
รอสักครู่