คนพิการ (n.)

Disabled persons

แปลแบบเข้าใจง่าย

บุคคลซึ่งมีข้อจำกัดในการปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวัน หรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคม เนื่องจากมีความบกพร่องทางการเห็น การได้ยิน การเคลื่อนไหว การสื่อสาร จิตใจ อารมณ์ พฤติกรรม สติปัญญา การเรียนรู้ หรือ ความบกพร่องอื่นใด ประกอบกับมีอุปสรรคในด้านต่างๆ และมีความจำเป็นพิเศษที่จะต้องไดร้บความช่วยเหลือด้านใดด้านหนึ่ง เพื่อให้สามารถปฏิบัติกิจกรรมในชีวิตประจำวันหรือเข้าไปมีส่วนร่วมทางสังคมได้อย่างบุคคลทั่วไป โดยอาจเป็นมาโดยกำเนิด และที่สูญเสียหลังจากกำเนิด

ตัวอย่างเหตุการณ์

เรนนี่มีญาติที่เคยประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เนื่องจากคนเมาแล้วขับมาชนรถของญาติ ทำให้อวัยวะตั้งแต่ต้นขาลงไปต้องถูกตัดออก ญาติท่านนี้ปัจจุบันเป็นกระบอกเสียงของคนพิการที่เป็นเหยื่อของการเมาแล้วขับ เพื่อสื่อสารให้คนมีความระมัดระวังในการขับรถมากขึ้น

ภาษากฎหมาย

คนที่มีความผิดปกติหรือบกพร่องทางร่างกาย ทางสติปัญญาหรือ จิตใจ ตามประเภทและหลักเกณฑ์ที่กำหนดในกฎกระทรวง (พระราชบัญญัติการฟื้นฟูสมรรถภาพคน พิการ พ.ศ. ๒๕๓๔ มาตรา ๔)

ข้อมูลจาก สำนักงานทนายฟ้องประกัน

คำที่คนมักค้นหา
#พิการ #คนพิการ #diable #diabled #ผู้พิการ

Loading...
Loading...
Loading...
รอสักครู่